બ્રેકિંગ ન્યુઝ સુરતઆ

મ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઇટાલીયા નો ગોડાદરા માં પૂતળા દહન

બજરંગ સેના દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો

ગોડાદરા પોલીસ બજરંગ સેનાના કાર્યકર્તાઓની ધરપકડ કરવામાં આવીબ્રેકિંગ ન્યુઝ સુરત
આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઇટાલીયા નો ગોડાદરા માં પૂતળા દહન
બજરંગ સેના દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો
ગોડાદરા પોલીસ બજરંગ સેનાના કાર્યકર્તાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી

राजनीति